logo

Založba → Posebne izdaje

DINAMIKA SPREMEMB v slovenskem gledališču 20. stoletja

Znanstvena monografija Dinamika sprememb v slovenskem gledališču 20. sotletja si jemlje za predmet svojih raziskav slovensko gledališče v preteklem stoletju. Gre za konstitutivno stoletje slovenskega gledališča, saj ga je to dokončno utrdilo in potrdilo kot moderno, evropsko in profesionalno utemeljeno družbeno, kulturno in umetniško institucijo. Dejstvo, da je monografija nastala natanko deset let po koncu stoletja, je nemara razlog, da se njeni prispevki lahko odmaknejo od doslej prevladujočih modelov slovenskega gledališkega zgodovinopisja. Študije v tej knjigi tako predstavljajo pomembno širitev, dopolnilo in revizijo gledališke zgodovine na Slovenskem, hkrati pa prispevajo k nadaljevanju razprave o vrednotenju posameznih gledaliških zvrsti, obdobij, dosežkov in osebnosti obravnavanega časa. V primerjavi z dosedanjimi publikacijami ponujajo prispevki tudi temeljitejši vpogled v tradicionalno marginalizirane gledališke pojave, v recepcijo in družbeno kontekstualizacijo gledališke umetnosti. Ravno »kontekstualna analiza gledališkega dejanja« (De Marinis) je bila vodilo raziskav, na katerih temeljijo objavljeni prispevki, ki se sicer po pristopu k temi in načinu obdelave razlikujejo. Segajo od celovitih preglednih razprav o gledališkem občinstvu (Aleš Gabrič: Družbena in družabna vloga gledališke dejavnosti na Slovenskem v 20. stoletju), odrskem govoru (Katarina Podbevšek: Spreminjanje odrske govorne estetike v slovenskem gledališču 20. stoletja) ali sodobnem plesu (Bojana Kunst: Plesni in koreografski koncepti v slovenskem sodobnem plesu) preko temeljnega uvida v parcialno polje ali pomensko kategorijo, kot npr. gledališko režijo (Blaž Lukan: Evropeizacija slovenskega gledališča: rojstvo moderne režije), uprizarjanje antične drame (Barbara Sušec Michieli: Težave s klasiko in z zgodovino: starogrška tragedija v slovenskem gledališču 20. stoletja), konstruktivizem v slovenskem gledališču (Martina Vovk: Tržaški konstruktivizem in gledališče. Scenski osnutki Avgusta Černigoja in Eduarda Stepančiča), dramatiko (Denis Poniž: Prolegomena k raziskavi vloge in pomena slovenske dramatike in gledališča pri prehodu iz totalitarnega v demokratični sistem od leta 1960 do 1990) in performans (Barbara Orel: K zgodovini performansa na Slovenskem. Eksperimentalne gledališke prakse v obdobju 1966-1990) do študije primera (Maja Šorli: Dediščina Tomaža Pandurja v SNG Maribor). V knjigi je tudi prvič objavljen zapis koreografinje in plesalke Ksenije Hribar Plesna učna ura v Cankarjevem domu, dodano ji je bogato fotografsko gradivo in povzetki besedil v slovenskem in angleškem jeziku.

Kazalo:

9 Barbara Sušec Michieli, Blaž Lukan in Maja Šorli
Slovensko gledališče 20. stoletja v dinamičnih procesih
spreminjanja umetnostnih in družbenih norm

15 Aleš Gabrič
Družbena in družabna vloga gledališke dejavnosti na
Slovenskem v 20. stoletju

89 Blaž Lukan
Evropeizacija slovenskega gledališča: rojstvo moderne režije

127 Barbara Sušec Michieli
Težave s klasiko in z zgodovino: starogrška tragedija v
slovenskem gledališču 20. stoletja

167 Martina Vovk
Tržaški konstruktivizem in gledališče. Scenski osnutki Avgusta
Černigoja in Eduarda Stepančiča

195 Katarina Podbevšek
Spreminjanje odrske govorne estetike v slovenskem gledališču
20. stoletja

239 Denis Poniž
Prolegomena k raziskavi vloge in pomena slovenske dramatike
in gledališča pri prehodu iz totalitarnega v demokratični sistem
od leta 1960 do 1990

271 Barbara Orel
K zgodovini performansa na Slovenskem. Eksperimentalne
gledališke prakse v obdobju 1966-1986

329 Bojana Kunst
Plesni in koreografski koncepti v slovenskem sodobnem plesu

366 Ksenija Hribar
Priloga: Plesna učna ura v Cankarjevem domu

377 Maja Šorli
Dediščina Tomaža Pandurja v SNG Maribor

420 O avtorjih

424 Povzetki

440 Imensko kazalo

Kolofon:

DINAMIKA SPREMEMB V SLOVENSKEM GLEDALIŠČU 20. STOLETJA

© UL AGRFT in avtorji

Uredili: Barbara Sušec Michieli, Blaž Lukan in Maja Šorli
Lektura: Marjana Lavrič in Irena Androjna Mencinger
Korekture: Nina Žavbi Milojević
Prevodi povzetkov: Olga Vuković
Lektura angleških povzetkov: Jana Renée Wilcoxen
Izbor in ureditev fotografskega gradiva: Simona Ješelnik v sodelovanju z avtorji prispevkov
Imensko kazalo: Maja Šorli
Recenzenta: Doc. dr. Mateja Bartol Pezdirc
Doc. dr. Tomaž Toporišič

Izdala:
Univerza v Ljubljani, Akademija za gledališče, radio, film in televizijo, Center za
teatrologijo in filmologijo, Nazorjeva 3, SI - 1000 Ljubljana, www.agrft.uni-lj.si
Zanju: Aleš Valič
MASKA, zavod za založniško, kulturno in producentsko dejavnost
Metelkova 6, SI - 1000 Ljubljana, e-mail: [email protected], www.maska.si
Zanj: Janez Janša

Oblikovanje in priprava za tisk: Barbara Bogataj Kokalj
Tisk: Medium d.o.o.
Naklada: 350 izvodov

Znanstvena monografija je rezultat raziskovalnega projekta Dinamika sprememb v slovenskem
gledališču 20. stoletja. Procesi oblikovanja in rušenja umetnostnih, družbenih in kulturnih meja (J7-9015) in
raziskovalnega programa Gledališke in medumetnostne raziskave (P6-0376), ki ju je sofinancirala Javna
agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije iz državnega proračuna.
 _______________________

CIP - Kataložni zapis o publikaciji
Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana
792(497.4):316.42«19«(082)
DINAMIKA sprememb v slovenskem gledališču 20. stoletja / uredili
Barbara Sušec Michieli, Blaž Lukan in Maja Šorli ; [prevodi
povzetkov Olga Vuković ; izbor in ureditev fotografskega gradiva
Simona Ješelnik v sodelovanju z avtorji prispevkov ; imensko kazalo
Maja Šorli]. - Ljubljana : Akademija za gledališče, radio, film in
televizijo : Maska, 2010

ISBN 978-961-6572-24-8 (Maska)

1. Sušec Michieli, Barbara

255700992
 _______________________

Vse pravice pridržane. Noben del te izdaje ne sme biti reproduciran, shranjen ali prepisan v kateri koli obliki oz. na kateri
koli način, bodisi elektronsko, mehansko, s fotokopiranjem, snemanjem ali kako drugače, brez predhodnega pisnega
dovoljenja lastnikov avtorskih pravic.