logo

Založba → TRANSformacije

Claire Bishop: Umetni pekli. Participatorna umetnost in politika gledalstva

Umetni pekli je prvi zgodovinski in teoretični pregled družbenoangažirane participatorne umetnosti. Knjiga sledi poteku umetnosti 20. stoletja in proučuje ključne trenutke v razvoju participatorne estetike v Evropi in Ameriki. Na tej poti srečamo futurizem, dadaizem, situacionizem, češkoslovaške happeninge in argentinski konceptualizem, na koncu pa obravnava sodobne umetnike, kot so Thomas Hirschhorn, Tania Bruguera in Jeremy Deller. Odkar je Claire Bishop leta 2006 v reviji Artforum objavila odmeven esej, je ena redkih, ki razkrivajo politične in estetske meje participacije v umetnosti. V Umetnih peklih ne preučuje le zahtev po demokraciji in emancipaciji, ki jih pri nekem delu postavljajo umetniki in kritiki, temveč pretresa tudi obrat k etičnim (bolj kot estetskim) kriterijem, ki ga sproža družbenoangažirana participatorna umetnost.

Zbirka TRANSformacije, knjiga št.34
Izdala: Maska
Cena: 22 €

Vsebina

Uvod  7

1. Družbeni obrat: nelagodje v sodelovanju  17

2. Zgodovinska avantgarda 51

3. Je participe, tu participe, il participe …  91

4. Ekspliciten prikaz družbenega sadizma  124

5. Družbeno v socializmu  154

6. APG in skupnostna umetnost  195

7. Nekdanji Zahod: umetnost kot projekt na začetku devetdesetih let 20. stoletja  231

8. Delegirani performans: po avtentičnost k podizvajalcem  261

9. Pedagoški projekti: »Kako oživiti razred, kot da bi bil umetnina?«  286

Sklep 325

Zahvale  336

SPREMNA BESEDA

Bojana Piškur 339

Imensko in stvarno kazalo  352

Kolofon

Claire Bishop

UMETNI PEKLI
Participatorna umetnost in politika gledalstva

Prevedla: Aleksandra Rekar
Zbirka TRANSformacije, knjiga št. 35
Urednika zbirke: Janez Janša, Amelia Kraigher
Pomočnica urednikov: Nika Leskovšek

Izdala:
MASKA, zavod za založniško, kulturno in producentsko dejavnost
Metelkova 6, SI – 1000 Ljubljana
e-mail: info@maska.si
www.maska.si

Naslov izvirnika:
Artificial Hells. Participatory Art and the Politics of Spectatorship
© Claire Bishop, Verso, 2012
© za slovensko izdajo: MASKA

Jezikovni pregled: Mojca Hudolin
Prelom in priprava za tisk: Vtis
Oblikovanje ovitka: Martin Bricelj
Tisk: Cicero
Naklada: 400
Ljubljana, 2012

Izid knjige je podprla Javna agencija za knjigo RS.
Po 7. točki 25. člena ZDDV je davek na knjigo obračunan po stopnji 8,5 %