logo

Maska, časopis za scenske umetnosti

Telo, filozofija, umetnost

MASKA, Let. XXVI, št. 137–138 (pomlad 2011)

Nov letnik revije začenjamo s prenovljenim uredništvom in spremenjeno vizualno podobo, pa tudi z nekoliko razširjenim poljem zanimanja, ki bi ga zgoščeno lahko poimenovali inter- in transdisciplinarno mišljenje presečišč sodobnih umetniških praks, filozofije, družbe, kulture, znanosti in tehnologij.
Sodobnih uprizoritvenih praks nikakor ne vidim zaprtih v svoje polje ali celo medij, temveč ves čas segajo prek robov, še več, ravno to je zanje pomembno – da te robove ves čas preizprašujejo in po svoje definirajo. Vselej na novo, če zapišem v modernističnem diskurzu. Danes se pozicije umetnosti menjajo, premeščajo, zapuščajo utečene, bolj ali manj tradicionalne (bolj ali manj modernistične) predstave o umetnosti in segajo ven, preko, drugam. Namen Maske vidim ravno v tem zasledovanju še »toplega kruha«, v tem nepredvidljivem potovanju, prehajanju meja disciplinarnosti, v gibanju po krhkih robovih.
Tako se zdijo ravno ti krhki robovi tisto, kar je danes še posebej zanimivo in relevantno. Performativne umetnosti se spogledujejo in umeščajo v svet novo- in intermedijske umetnosti ter kulture; v teh gibljivih presečiščih se formirajo najbolj zanimivi in sodobni pojavi umetnosti, kulture in družbe, ki jih je potrebno in nujno spoznavati ter reflektirati, včasih tudi problematizirati.
Pričujoča številka Maske skuša slediti navedenim smernicam skozi temo »Telo, filozofija, umetnost«, ki bo svoje nadaljevanje dobila v naslednji številki revije. V bolj teoretsko zasnovanem delu prinaša tri prispevke, ki se navezujejo na filozofijo telesa. Izvirna članka Miška Šuvakovića in Mojce Puncer razgrinjata različne novejše koncepcije telesa in jih mislita v njihovi navezavi na umetniške in družbene prakse. Morda se zdi še največji korak vstran in celo nesodoben tretji prispevek – prevod odlomka iz Merleau-Pontyjeve Strukture vedênja (1942), vendar gre za ključnega misleca telesa s fenomenološke perspektive, ki je znova močno aktualen.
Prispevki v nadaljevanju se tematike telesa lotevajo z vidika samih umetniških praks. Predstavljen je pregledni izbor body-related works, izvedenih v okviru Galerije Kapelica, tj. praks, ki za svoj medij uporabljajo telo. Jana Pavlič piše o uprizoritvah na altermainstream sceni francoskega teatra, ki tematizirajo telesnost, Katja Čičigoj pa o uprizoritvi V imenu ljudstva, ki jo umešča v širši premislek o vprašanjih umetniške svobode ter o mejah in dometu preseganja avtonomije umetnosti. Za konec predstavljamo še recenziji dveh strokovnih knjig, izšlih v slovenskem prostoru v zadnjem letu. Obe knjigi si za svojo temo jemljeta telo in telesnost ter z njima povezane umetniške prakse, toda vsaka na svoj način.

Maja Murnik


Uredila: Maja Murnik
Uredniški odbor: Janez Strehovec, Tomaž Toporišič, Polona Tratnik
Stalni sodelavci revije: Katja Čičigoj, Janez Janša, Bojana Kunst, Jana Pavlič, Mojca Puncer, Monika Vrečar
Vizualizacija vsebine: Miha Turšič

 

Kazalo

Uvodnik

Teoretski blok
Miško Šuvaković: Filozofija telesa in umetniške prakse

Mojca Puncer: Telo, filozofija, umetnost. Novejše koncepcije telesa in performativne prakse

Maurice Merleau-Ponty: Struktura vedênja, odlomek

Reflektor
Telo v Galeriji Kapelica: pregled

Recenzije, refleksije
Jana Pavlič: Travestije / metamorfoze: 3 x. Raz-obleke: pre-obleke

Katja Čičigoj: Prepoved – predpogoj njene kršitve. Paradoks neavtonomne avtonomije sodobne umetnosti

Polona Tratnik, In vitro: živo onstran telesa in umetnosti, 2010 (Mojca Puncer)

Katja Praznik, Eda Čufer, Kronotopografije plesa: dve razpravi, 2010 (Ana Perne)
Kolofon

MASKA
Časopis za scenske umetnosti
Ustanovljen 1920
Letn. XXVI, št. 137–138 (pomlad 2011)

ISSN 1318-0509

Izdajatelj: Maska, zavod za založniško, kulturno in producentsko dejavnost
Metelkova 6, 1000 Ljubljana, Slovenia
Telefon: +386 1 4313122, Fax: +386 1 4313122
E-pošta: [email protected]
www.maska.si
Za izdajatelja: Janez Janša

V. d. odgovorne urednice: Maja Murnik
Uredniški odbor: Janez Strehovec, Tomaž Toporišič, Polona Tratnik
Stalni sodelavci revije: Katja Čičigoj, Janez Janša, Bojana Kunst, Jana Pavlič, Mojca Puncer, Monika Vrečar
Mednarodno uredništvo: Inke Arns, Maaike Bleeker, Eda Čufer, Ivana Ivković, Ana Vujanović, Marko Peljhan, Nataša Petrešin-Bachelez, Luk Van Den Dries

Vizualizacija vsebine: Miha Turšič
Slovenska lektura: Melita Silič, Maja Murnik
Angleška lektura: Eric Dean Scott, Eva Erjavec
Tisk: Cicero
Naklada: 400

Cena dvojne številke (za Slovenijo): 7 €
Letna naročnina za posameznike: 21 €, letna naročnina za institucije: 31 EUR (v ceno je vključen DDV, poštnina ni vključena v ceno)
Poslovna sekretarka: Ana Ivanek
Distribucija in naročnina: [email protected]
Transakcijski račun: 02010-00165250861

Masko leta 1920 ustanovi Ljubljanski pododbor Udruženja gledaliških igralcev Kraljevine SHS. Leta 1985 Zveza kulturnih organizacij Slovenije obudi njeno izdajanje pod imenom Maske. Leta 1991 Maska ponovno dobi izvorno ime in soustanovitelja: Institutum Studiorum Humanitatis.

Dosedanje glavne in/ali odgovorne urednice in uredniki:
Rade Pregarc (1920–21) Peter Božič in Tone Peršak (1985–90)
Maja Breznik (1991–93) Irena Štaudohar (1993–98)
Janez Janša (1998–2006) Katja Praznik (2007–2009)

Maska je članica mreže mediteranskih gledaliških revij.
Druge revije, članice Mreže: PRIMER ACTO,
REVISTA DE TEATRO DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALA DE
HENARES, REVISTA GALEGA DO TEATRO, ART TEATRAL,
ESCENA (vse Španija), ISAD (Tunis), PUBLICATION DU THEATRE
NATIONAL DE TIRANA (Albanija), SEMNAL THEATRAL (Romunija),
THE MANOEL (Malta), FRAKCIJA (Hrvaška), PRIMA FILA (Italija),
SCENA (Jugoslavija).

Maska je članica Društva Asociacija nevladnih organizacij in samostojnih ustvarjalcev
na področju umetnosti in kulture ter članica mreže Team Network (Transdisciplinary European Art Magazines). Druge revije, članice Mreže: Alternatives Théâtrales (Belgija), Art’O (Italija), Ballet-Tanz (Nemčija), Danstidningen (Švedska), Highlights (Grčija), Mouvement (Francija), Obscena (Portugalska), Scènes (Belgija), Stradda (Francija). www.team-network.eu.

Po 7. točki 25. člena ZDDV je davek na časopis obračunan po stopnji 8,5 %.

Revijo sofinancira Javna agencija za knjigo RS.