logo

Maska, časopis za scenske umetnosti

Uprizarjanje vizualnega, uprizarjanje življenja: umetnostne prakse od 60. do 80. let v Sloveniji

Maska, let. XXIV, št. 123-124, poletje 2009

Posebna, razširjena izdaja revije Maska Uprizarjanje vizualnega, uprizarjanje življenja: umetnostne prakse od 60. do 80. let v Sloveniji pomeni svež prispevek k zgodovinski obravnavi umetnostnih praks, zlasti s področja scenske, vizualne in videoumetnosti, s čimer želi vzpostaviti vidnost dela zgodovine umetniške kreativnosti v Sloveniji.

Devet obsežnih prispevkov je nastalo na podalgi enoletne istoimenske raziskave, zlasti s pomočjo pričevanj še živečih akterjev ter zbiranjem in analiziranjem zgodovinskih gradiv, zato predstvljalo materialno bazo za vzpostavljanje zgodovine umetniških praks in nastavke za nadaljno obravnavo ter refleksijo.

Heterogena zbirka prispevkov prinaša: pogled na vzporednice med kulturno politiko in gledališko institucijo, osvetlitev delovanja gledališča Pekarna ter Plesnega gledališča Celje, natančnejši vpogled v Celjsko alternativo v odnosu konceptualne umetnosti, analizo teoretskih podlag skupine OHO, razpiranje mreže dejavnosti sodobnega plesa v Ljubljani, odpiranje vprašanj o hepening v okvirih gledaliških struktur, raziskavo začetkov videoumetnosti ter sprego politike in umetnosti, kot se je vpisala v institucijo Moderne galerije v obdobju Zorana Kržišnika.

Pri raziskavi so sodelovali: Barbara Borčić, Petja Grafenauer, Ida Hiršenfelder, Andreja Kopač, Barbara Orel, Mojca Puncer, Karla Železnik, Samo Gosarič, Primož Jesenko in Katja Praznik.

Kazalo

Katja Praznik Nevidni kroji in ostanki zgodovine umetnostnih praks 60. in 80. let v Sloveniji / Invisible design and remnants of the history of art practices in Slovenia from the 60s to the 80s

Andreja Kopač Slovenska kulturna politika 60. in 70. let: eksperiment in njegov konec – na relaciji med politiko in odrom / Slovenian Cultural Policy in the 1960s and 1970s: Experiment – and ist Closure – in Relation to Politics and the Theatre Stage

Primož Jesenko Potohodec kot riutalni fragment gledališke neoavantgarde na Slovenskem / The Pathwlaker as a Ritual Frament of Theatre Neo-Avant-Garde in Slovenia

Barbara Orel Hepeningi in slovenske scenske umetnosti / Happenings and Slovenian Performing Arts

Katja Praznik Med avantgardo, modernizmom in amaterizmom. Fragmentirana zgodovina sodobnega plesa v 60. in 70. letih prejšnjega stoletja v Ljubljani / Between the Avant-Garde, Modernism and Amateurism: Fragmentary History of Contemporary Dance in Ljubljana in the 1960s and the 1970s

Karla Železnik Plesno gledališče Celje v poroznem ogledalu spomina / Celje Dance Theatre in the Porous Mirror of Memory

Mojca Puncer Konceptualna umetnost v Sloveniji – primer Celjske alternative sedemdesetih / Conceptual Art in Slovenia – An Example of the Celje Alternative in the 70s

Samo Gosarič Osnove reizma. Ponovna interpretacija teoretskih člankov skupine OHO / The Basics of Reism. A Reinterpretation of Theoretical Papers by the Members of the OHO Group

Barbara Borčić & Ida Hiršenfelder Miti in legende o zgodnjih delih video umetnosti / Myths and Legends About Early Video Art Works

Petja Grafenauer Moderna galerija (1957 – 1986): obdobje Zorana Kržišnika / Museum of Modern Art Ljubljana (1957 – 1986): The Time of Zoran Kržišnik