logo

Založba → TRANSformacije

Zdenka Badovinac: Avtentični interes

Knjiga Avtentični interes je 28. izdaja v zbirki Transformacije in že četrta v seriji, ki odpira razprave o kuratorstvu in sodobni (vizualni) umetnosti. V njej avtorica Zdenka Badovinac, trenutna direktorica Moderne galerije, vzpostavlja pojem »avtentičnega interesa« kot načina angažiranosti sodobne umetniške inštitucije, ki v navezavi na spominjanje v kontekstu postfordističnega, globaliziranega sveta ohranja določeno zvestobo razliki, ki jo vzpostavlja lokalno, in se mu ob nasprotovanju mehanizmom ekonomske oz. politične premoči prizadeva omogočiti enakovreden dialog s svetom.

Prvo poglavje, Muzej, sestavljajo besedila, v katerih avtorica utemeljuje in analizira koncept muzeja sodobne umetnosti. Izbrana besedila opišejo stanje sveta umetnosti zadnjih desetletij, odnos do preteklosti ter povezanost med izhodiščnimi in sedanjimi koncepti. Osrednji del poglavja sestavljajo štiri besedila, ki pojasnjujejo sodobnost in njen muzej. Poglavje zaključujeta besedili, ki na primeru institucije, Moderne galerije, opišeta načine delovanja, ki jih galerija izbira v specifičnih družbenopolitičnih razmerah slovenskega prostora.

Tudi besedila, ki jih prinaša drugo poglavje – to je posvečeno tematiki vzhodnoevropske umetnosti –, so urejena tako, da od splošnega prehajajo k specifičnemu. Prvi del poglavja utemeljuje koncept vzhodnoevropske umetnosti, sledijo pa besedila, nastala ob Arteast razstavah, ki so bile posvečene vprašanjem telesa, forme, specifik zgodovinjenja in samozgodovinjenja ter vzhodnoevropske ženske. Poglavje zaključujejo specifične analize dveh avtorskih praks slovenske sodobne umetnosti, ki se dotikata vprašanj socialistične preteklosti, družbe in politike. Slednji besedili sodita tudi v koncept vzhodnoevropske umetnosti, vendar pa se kot avtorski poetiki seveda razprostirata veliko širše, na kar opozarjata tudi obe analizi.

[...]

Po številnih desetletjih dvajsetega stoletja, ko je večina slovenskega sveta umetnosti precej zvesto sledila dominantnim linijam mednarodnega prostora, knjiga Avtentični interes opozarja, da slovenski svet sodobne umetnosti ustvarja lasten diskurz. Ta je z globaliziranim svetom umetnosti sicer povezan, a je hkrati specifičen, saj temelji tudi na lokalnih značilnostih in interesih.

(iz spremne besede)

 

Kazalo:

Uvod 7 → PDF
MUZEJ 9
Jelka Šutej Adamič:
Sodobna umetnost straši po domačiji: u3 − Weiblov izbor v Moderni galeriji 11
Moderna galerija po šestdesetih letih 27
Stičišča, imenovana sodobnost 36
Muzej sodobne umetnosti in produkcija konteksta 41
Muzej kot prostor (re)definiranja 52
Avtentični interes muzeja 62
Neformalne matrice delovanja Moderne galerije 70
Nevidno mesto 77
VZHODNOEVROPSKA UMETNOST 87
Izbrisani / priklicani spomin 89
Kakšna bo naslednja revolucija? 95
Bienali za pravičnejšo vidnost sveta 103
Body and the East 113
Form-Specific umetnost 128
Prekinjene zgodovine 141
Šengenske ženske 152
Kako važno je imenovati se Janez? 159
Šiška, International 170
Spremna beseda
Konstrukcija lastnega diskurza 179
Imensko in stvarno kazalo 187

Kolofon

Zdenka Badovinac
AVTENTIČNI INTERES
Uredila: Petja Grafenauer
Zbirka TRANSformacije, knjiga št. 28
Urednik zbirke: Janez Janša
Izdala:
MASKA, zavod za založniško, kulturno in producentsko dejavnost
Metelkova 6, SI-1000 Ljubljana
e-mail: [email protected]
www.maska.si
©Maska in avtorica
Prevodi: Tamara Soban
Lektura in korekture: Mojca Hudolin
Pomočnik urednika: Andraž Golc
Priprava reprodukcij: Dejan Habicht in Sabina Povšič
Oblikovanje ovitka: Novi kolektivizem
Prelom in priprava za tisk: Vtis
Tisk: Cicero
Naklada: 500
Ljubljana 2010
Fotografija na naslovnici:
Naslovna stran
Jože Barši, Pozor…, 1997 in Marjetica Potrč, Lhasa, 1997
Postavitev na razstavi U3. 2. Trienale sodobne slovenske umetnosti,
Moderna galerija, Ljubljana, 1997
Foto: Lado Mlekuž, Matija Pavlovec
© Moderna galerija, Ljubljana
Fotografija na zadnji strani:
Gradnja Muzeja sodobne umetnosti, 2009
Foto: Matija Pavlovec
© Moderna galerija, Ljubljana
Zahvaljujemo se Moderni galeriji za sodelovanje pri nastajanju te knjige.
Še posebej Tamari Soban, Dejanu Habichtu in Sabini Povšič
Zahvaljujemo se vsem založnikom pri katerih so bila besedila prvič
objavljena in so prijazno dovolili njihovo objavo v tej knjigi.
Izid knjige je finančno podprla Javna agencija za knjigo RS.
Po 7. točki 25. člena ZDDV je davek na knjigo obračunan po stopnji 8,5%

Dogodki
— 21-03-2012 : Avtenticni interes - pogovor o knjigi
Multimedijski center KIBLA, Maribor
Multimedijski center KIBLA